Апекс Медика ООД

е компания с дълги традиции на работа с медицински изделия, снабдявайки болничните центрове в България. Апекс Медика ООД, със седалище в София, България, търгува с пълно продуктово портфолио с продукти за инвазивна кардиология, хирургически инструменти и конци.

За Нас

Апекс Медика ООД е компания с дълги традиции на работа с медицински изделия, снабдявайки болничните центрове в България. Апекс Медика ООД, със седалище в София, България, търгува с пълно продуктово портфолио с продукти за инвазивна кардиология, хирургически инструменти и конци. Компанията е създадена през 2013 г. и е съставена от екип от професионалисти, работещи дълги години в сферата на кардиология, стоматология и здравен мениджмънт. Нашата цел е здравеопазването да бъде подобрено, за да се радваме пълноценно на живота и на близките ни хора.

Разкриване на нови работни места

Стартира изпълнението на Проект „Разкриване на нови работни места в Апекс Медика ООД“, Договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-1.003-2443 по процедура № BG05M90P001-1.003 „Ново работно място 2015“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Общата стойност на проекта е 127 193,64 лв. в това число 108 114,59 лв. европейско финансиране и 19 079,05 лв. национално съфинансиране.
Продължителност на проекта: 18 месеца
Управляващ орган: Министерство на труда и социалната политика
Основните цели на проекта са:
1. Разкриване на 10 нови работни места;
2. Наемане на безработни и неактивни лица, включително продължително безработни, безработни младежи до 29г. вкл. и безработни лица на възраст над 54г.;
3. Създаване на устойчива работна заетост;
4. Решаване на проблемите на целевите групи.
Основните дейности по изпълнение на проекта включват: Организация и управление; Наемане на безработни лица за период до 12 месеца; Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места; Информация и публичност. Целевите групи, към които е насочено изпълнението на дейностите са:
– Безработни и неактивни, включително продължително безработни;
– Безработни младежи до 29 г. вкл.;
– Безработни лица на възраст над 54 г.

Мисия

Да установим европейско присъствие на водеща търговска компания, предлагаща продукти от най-високо качество, в това число хирургически конци и инструменти за стоматология, пластична хирургия, обща хирургия и във ветеринарната област. Целта ни ще бъде постигната чрез предлагане на отлични продукти и обслужване, както и с нашия ангажимент да надвишаваме очакванията на клиентите.